Съ сегодняшняго дня молимся на хинди!

Разъ ужъ насъ приняли въ ​индіизмъ​ (или индіанство? или индійство? или индюшество? нѣтъ, ​всѣ​-таки ​индіизмъ​), то теперь мы просто обязаны!

हे हमारे स्वरगिक पिता,
तेरा नाम पवित्र माना जाए,
तेरा राज्य अाए,
तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग मे॑ पूरी होती है॑, वैसे पर्िथ्वी पर भी हो,
आज हमे॑ उतना भोजन दे, जो हमारे लिए आवश्क है, हमारे अपराध शमा कर, जैसे हम दूसरो के अपराध शमा करते है,
हमारे विश्वास को मत परख पर॑तु हमे शैतान से बचा.
क्योंकि
राज्य
और पराक्रम
और महिमा सदा तेरे हैं।

आमीन


Русская транскрипція


Хé хамáрé сварагика питá,Тéрá нáма павитра мáнá джá-é,
Тéрá рáджя á-á-é,
Тéри́ ицчá джяисé сварга мé пу́ри́ хóти́ хаи, Ваисé паритхви́ пара бхи́ хó,
Áджя хамé утанá бхóджяна дé, Джó хамáрé ли-é áвас́ка хаи, Хамáрé апарáдха с́амá кара,
Джяисé хама ду́сарó кé апарáдха с́амá каратé хаи,
Хамáрé вис́вáса кó мата паракха парату хамé с́аитáна сé бацá.
Кйóн́ки
Рáджя
Аура парáкрама
Аура махимá садá тéрé хаим́
Áми́на